czwartek, 20 stycznia 2011

De Nationale IQ-test

<<for English version please scroll down>>


Wiem, miało być o niedzielach w supermarketach... Będzie o czymś innym. Taki mały "off-topic".

Nad tym, czym IQ jest, wywodzić się nie będę :P Otóż wczoraj, późnym wieczorem, odbył się w Holandii De Nationale IQ-test (po naszymu "Narodowy test IQ"). Program wyemitowany został przez telewizję publiczną (nederland1) i prowadzony "na żywo" przez znanych (Holendrom) prezenterów telewizyjnych: Patrick'a Lodiers'a oraz Valerio Zeno. Jako, że test ten z założenia nie ma charakteru poważnego (rozrywkowy?), do studia zaproszono różne grupy holenderskiej społeczności oraz przedstawicieli niderlandzkich "gwiazd". Tak oto w studiu znalazły się następujące grupy:
 • Oh Oh Cherso fans (fani popularnego reality show "Oh Oh Cherso", o którym pisałam wcześniej),
 • Deelnemers aan talentenjachten (uczestnicy programów zajmujących się tzw. poszukiwaniem talentów),
 • Yogafreaks (hmm... potrzebny komentarz?),
 • Social media nerds (uzależnieni od Fejzbuków, naszych klas, ajfonów, etc.),
 • Larpers (Live Action Role Players - czyt. nasi RPG-owcy).
Oraz "gwiazdy":
 • Elize Kruuk (Oh Oh Cherso...),
 • Manuela Kemp (piosenkarka oraz prezenterka),
 • Dries Roelvink (piosenkarz, przyznaje się otwarcie do tego, że skończył tylko podstawówkę),
 • Marc Dik (prezenter telewizyjny),
 • Marc de Hond (prezenter telewizyjny, pisarz, lider narodowej drużyny koszykówki na wózkach),
 • Shary-An Nivillac (The Voice of Holland),
 • Arijan van Bavel (niezbyt urodziwy piosenkarz i aktor),
 • Thijs Willekes ("beautyexpert").
Zanim przejdziecie do dalszej części posta, po przeczytaniu powyższych krótkich opisów, wytypujcie która z grup i która z gwiazd ma najwyższy, a która najniższy iloraz inteligencji... :P Żeby ułatwić Wam sprawę dodam tylko, że na samym początku programu prezenterzy zapytali publiczność oraz ekspertów (urodziwą panią Margriet Sitskoorn, neuropsycholog oraz profesor na uniwersytecie w Tilburgu; oraz małpę, której imienia nie pamiętam) o to pierwsze. Wytypowani zostali Yogafreaks oraz pan Marc de Hond...

Test można było zrobić na dwa sposoby: 1. tradycyjna wersja papierowa lub 2. wersja elektroniczna, którą można było wypełniać na bieżąco (tzw. "na żywo" - nie do końca to wypaliło, ponieważ dużo Holendrów miało problem z zalogowaniem się do aplikacji; alternatywna strona z testem została otwarta i ogłoszona już w trakcie trwania testu). 

Test składał się z 57 pytań, podzielonych na 5 głównych części: 
 1. inteligencja werbalna (synonimy, antonimy),
 2. logika,
 3. widzenie przestrzenne,
 4. pamięć,
 5. inteligencja numeryczna.
Do każdego pytania można było wybrać 1 z 4 możliwych odpowiedzi. Czas na odpowiedź wynosił, w zależności od trudności pytania, pomiędzy 5 a 15 sekund, chociaż w niektórych przypadkach i to okazało się być zdecydowanie za krótko...

Ale do rzeczy... jako, że nie miałam nic lepszego do roboty, postanowiłam się przyłączyć do narodowej zabawy. Nawet odczułam swego rodzaju entuzjazm, któremu towarzyszyła zwykła ciekawość. Oczywiście po nastu próbach zalogowania się do aplikacji skończyłam z kartką i długopisem, ale nie ostudziło to mojego entuzjazmu. Zgasiło go dopiero pierwsze pytanie, z którego zrozumiałam tylko polecenie: "Które z podanych słów NIE jest synonimem...?"... no właśnie. Ani tego, ani słów z odpowiedzi kompletnie nie rozumiałam i nawet nie próbowałam zrozumieć. Postanowiłam, że w tej kategorii zaufam odpowiedziom mojego lubego. Jak się później okazało, nie do końca było to dobre rozwiązanie, bo on też nie znał poprawnych odpowiedzi (na wszystkie pytania) :P 
Po synonimach przyszedł czas na antonimy, anagramy, idiomy oraz powiedzenia. W tym na szczęście był znacznie lepszy, natomiast ja coraz mniej z tego wszystkiego rozumiałam :P Następnie przeszliśmy do kolejnej kategorii: logika. Tutaj pojawiły się sylogizmy, analogie oraz uporządkowywanie obrazków, żeby tworzyły logiczną całość. Inteligencja numeryczna testowana była jako trzecia: kombinacje liczb (1 to A, 13 to M, jakie liczby tworzą słowo XYZ), która liczba nie pasuje w szeregu, liczenie w pamięci, zadania tekstowe i ułamki. Po numerach pojawiły się pytania dotyczące widzenia przestrzennego (niepasujący puzel, ile klocków tworzy figurę, lustrzane odbicie wyrazów, śledzenie drogi klienta w supermarkecie, który momentami nagle zmieniał zdanie...) - ponoć łatwizna dla kobiet ;) Na koniec sprawdzaliśmy naszą pamięć, oglądając krótkie, przeważnie śmieszne filmiki z jutuba i udzielając odpowiedzi na pytania (o szczegóły!), a także próbując sobie przypomnieć, co ktoś powiedział lub co się wydarzyło na początku/w środku programu (np. wywalił się operator kamery - jak się później okazało było to celowe, bowiem przedostatnim pytaniem testu było jak on ma na imię). 
Podsumowując - jak się nie zna języka i kultury, jest się w tym kraju idiotą :P Co nie zmienia faktu, że bawiłam się nieźle próbując odpowiedzieć na te pytania ;) Jedyna uwaga co do programu jest taka, że trwało to trochę długo. Szczególnie przeciągało się podawanie odpowiedzi, gdzie koleś czytał całe pytania i odpowiedzi a, b, c, d; plus moment niepewności dla podkręcenia atmosery... Ale wieczór rozrywkowy mogę uznać za zaliczony ;)

A teraz odpowiedzi na moje pytania:
 • Najwyższe IQ okazali się mieć Social media nerds (118 pkt)
 • Najniższe, przewidywalnie, Oh Oh Cherso fans (107 pkt)
Natomiast:
 • Najwyższe IQ ma (małpa się nie pomyliła) Marc de Hond (131 pkt)
 • Najniższe Shary-An Nivillac (całe 81 pkt)
Średni iloraz inteligencji ludzi uczestniczących w zabawie wynósł 110 (kobiety 109, mężczyźni 111). Przeciętnie.

Tyle tytułem holenderskiego IQ :) Czas powrócić do codziennych odcinków QI dla odmiany ;)


-----------------------------------------------------------------------------


I know, it was supposed to be about Sundays in the supermarkets, but I've decided to put in between a small "off-topic".


About what the IQ is I (assume) do not have to write much. Yesterday, late in the evening, in the Netherlands took place De Nationale IQ-test (translation not needed(?)). The program was broadcasted 'live' by the public channel (nederland1) and hosted by well known (to the Dutch) TV presenters: Patrick Lodiers and Valerio Zeno. Because this program was not meant to be too serious (entertainment?), different groups of the Dutch society as well as some representatives of the Dutch 'celebrities' were invited to the studio. You could find there following groups:

 • Oh Oh Cherso fans (fans of the popular reality show mentioned before),
 • Deelnemers aan talentenjachten (the participants of the programs that are searching for 'talented' people),
 • Yogafreaks (no comment necessary),
 • Social media nerds (addicted to the FBs, iPhones, Twittering, etc.),
 • Larpers (Live Action Role Players).
And celebrities:
 • Elize Kruuk (Oh Oh Cherso...),
 • Manuela Kemp (singer and TV presenter),
 • Dries Roelvink (singer, openly admitting to the fact that he did finish only the primary school),
 • Marc Dik (TV presenter),
 • Marc de Hond (TV presenter, writer, leader of the national wheelchair basketball team),
 • Shary-An Nivillac (The Voice of Holland),
 • Arijan van Bavel (not so handsome actor and singer),
 • Thijs Willekes ("beautyexpert").
Before you will read the rest of the post, a small task for you: after reading the short descriptions above, make a guess which one of the groups and of the stars has the highest, and which one the lowest IQ... :P To make things a bit more easy for you, I will reveal that at the beginning of the show the hosts did ask the audience and the experts (pretty miss Margriet Sitskoorn, a neuropsychologist and professor at the University of Tilburg; and a monkey whose name I cannot recall) about the first thing. Yogafreaks and mr Marc de Hond were chosen...


The test could be done in two ways: 1. traditional paper version or 2. electronic version, which could be filled in on an ongoing basis (so called "live", but it did not completely work out since a lot of the Dutch had problems with logging in to the application; an alternative website with the test was launched and announced only when the test was already in progress).


The test consisted of 57 questions divided into five main parts:
 1. verbal intelligence,
 2. logic,
 3. spatial visualization ability,
 4. memory,
 5. numerical intelligence.
For each question you could choose from one of the four possible answers. The time to give an answer was set, depending on the difficulty of the question, between 5 and 15 seconds, although in some cases even those 15 seconds did appear to be too short...

But to the point... because I did not anything better to do that evening, I decided to join the national game. Moreover, I did feel some kind of enthusiasm, accompanied by simple human curiosity. Of course, after hundreds of attempts to log in to the application I had to finally use a paper and pen, but that did not cool down my enthusiasm. However, it was completely extinguished by the first question, of which I understood only the task: "Which of these words is NOT a synonym for...?"...exactly. Neither this one, nor the 4 answer-words I did not understand and I did not even try to do it. I've decided that in this category I will trust the answers of my bf. As it turned out later, it was not a completely good choice, since he also did not know (all of) the proper answers :P
After the synonyms there came the time for antonyms, anagrams, idioms and sayings. Fortunately, in those issues my bf was much better... but for me it was still a black magic :P Then we did move to another category: logic. Here syllogisms, analogies and putting the pictures in a logical order did appear. Numerical intelligence was tested as third: a combination of numbers (1 is A, 13 is M, which numbers do form the word XYZ..), which number does not match the rest in a row, mental calculation, text based math exercises and fractions. After the numbers, questions about the spacial visualization ability did arise (not-matching puzzel, how many blocks do create a default figure, the mirror image of a word, following a customer in a supermarket, who sometimes was changing his mind very suddenly...) - they did say it was supposed to be 'piece of cake' for women ;) And at the end we were checking our memory by watching short and usually very funny youtube videos and answering the questions (about details from the movie!) as well as trying to remind ourselves what somebody did say at the beginning/in the middle of the program (eg. a cameraman did fall on the ground - as it turned out later, it was done on purpose - we were supposed to memorise his name!).
Summing up - if you don't know the language and culture well, you can be an idiot in this country :P But it does not change the fact that I had a lot of fun when trying to answer those questions. The only remark to the program I have is that it was a bit too long. Especially long was giving the proper answers, because the guy was reading once again the whole text and all of the possible answers, plus then came the moment of uncertainty to create the tension... But all in all I can say that is was an entertaining evening ;)


And now the answers to my above mentioned questions:
 • The highest IQ appeared to have the Social media nerds (118)
 • The lowest IQ, predictably, Oh Oh Cherso fans (107)
Celebrities:
 • The highest IQ has (as the monkey did show) Marc de Hond (131)
 • The lowest IQ -  Shary-An Nivillac (whole 81)
The average IQ level of the people participating in the program was 110 (women scored 109, men 111). That would be average.

That would be all about the Dutch IQ :) Now it's time to go back to daily episodes of QI (for a change ;).

2 komentarze: